Защита на личните данни

Защита на личните данни

Защита на личните данни на всеки купувач, който е физическо лице, се осигурява от Закона за защита на личните данни, бр.1 на ДВ от 04.01.2002., изменен в бр.15 от 15.02.2015 в сила от 01.01.2014.Купувачът се съгласява с обработването на личните му данни, включващо следното:

  • Пълното име
  • Дом.адрес/адрес на местоживеене
  • Идентификационен номер
  • Данъчен референтен номер
  •  E-mail адрес
  • Телефонен номер (по-нататък наричани общо „лични данни“)

Купувачът се съгласява с обработването на лични данни от страна на Продавача, за целите на осъществяване на правата и задълженията по договора и за целите на поддържане на потребителски акаунт. Ако купувачът не изберете друга опция, той / тя се съгласява с обработването на лични данни от страна на продавача, както и за целите на изпращането на купувача промоционална информация, търговски съобщения (бюлетини) или други форми на маркетинг материали за купувача.

Купувачът потвърждава, че е длъжен да предостави личните си данни (за регистрация, в техния потребителски акаунт, при поръчка от онлайн магазина без регистрация) правилно и вярно, и без излишно забавяне и да уведоми продавача за промяната в личните си данни.

Трета страна може да бъде назначена за обработването на личнити данни на купувача. Освен лицата обработващи личните данни на купувача, достъп до данните няма да бъдат предоставен на трети лица от страна на продавача, без предварителното съгласие на купувача. Личните данни се обработват за неопределен период от време. Личните данни ще бъдат обработвани по електронен път по автоматизиран начин или ще бъдат принтирани на хартиен носител.

Купувачът потвърждава, че предоставените от него лични данни са точни и че е бил  предварително информиран, че трябва доброволно да предостави личните си данни. В случай, че купувачът смята, че продавачът или процесора обработващи  неговите лични данни извършват това по начин, несъвместим със защитата на  личния му живот или е в противоречие със закона, особено ако личните данни са несъвместими с целите на обработването, купувачът може:

  • да поиска от продавача или процесора обяснение,
  • да поиска от продавача или процесора да се промени това положение.

Ако купувачът иска информация по отношение на обработването на личните му данни, продавачът следва да предостави тази информация. Продавачът има право да предостави информацията по реда на предходното изречение, което изисква разумна компенсация и не надвишава разходите за предоставяне на необходимата информация.

Надзор над защитата на личните данни се осъществява от Службата за защита на личните данни. Информационната система на продавача получи регистрационен номер.

Изпращане на търговски съобщения и използването на бисквитки

Купувачът се съгласява да получава информация, свързана със стоки, услуги, или дейност от страна на продавача до е-мейл адрес на купувача и се съгласява да получава търговски съобщения от продавача до е-мейл адрес на купувача. Купувачът се съгласява с пестене на бисквитки на компютъра си. В случай, че може да се направи покупката на интернет страницата и продавачът изпълнява задълженията по договора, без съхраняването на бисквитки на компютъра на купувача, купувачът може да отмени съгласието си по предходното изречение по всяко време.

Трета страна

За някои операции (например превоз на стоки) е необходимо да се предават лични данни на трети лица (например куриер). Купувачът дава неговото / нейното съгласие за използването на техните лични данни до степента, необходима за изпълнение на договорните и законови задължения на продавача към купувача. Личните данни ще бъдат оповестени в съответствие със закона, по отношение на следните трети страни във връзка с изпълнението на договора:

  • Куриерски услуги
  • Кредитни дружества (за покупки на вноски)